20% تخفیف
تفکر استراتژیک
تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

1516
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
600,000تومان 750,000تومان

این کتاب در مورد رفتار سیستم ها است. سیستم ها مهم هستند، زیرا ما همواره با آن ها در تعامل هستیم و بسیاری از اقدامات ما تحت تأثیر سیستم قرار دارند – برای مثال، سیستم سنجه های عملکرد در هر سازمانی، اغلب بر نحوه رفتار افراد در آن سازمان به شدت تأثیر می گذارد به علاوه، ما گاهی درگیر طراحی سیستم ها هستیم، مانند مدیری که درصدد تعریف آن سنجه ها عملکرد است. آن مدیر می خواهد اطمینان حاصل کند که تمام سنجه های عملکرد پیشنهادی، به جای تشویق «انجام بازی» ناکار آمد «به طور غیر عمدی»، منجر به رفتاری های «درست» می شوند و بنابراین پیش بینی در خصوص اینکه سیستم اندازه گیری عملکرد در عمل چگونه کار خواهد کرد، بخش حیاتی از فرایند طراحی معقول است.

برخی از سیستم هایی که با آن ها تعامل داریم محلی هستند، مانند سیستم اندازه گیری عملکرد سازمان شما. با این حال، برخی سیستم ها، مانند بهداشت و درمان، سیستم آموزشی، سیستم حقوقی و سیستم آب و هوا، را دور هستند، اما با وجود این، بسیار واقعی هستند. بنابراین سیستم ها در همه مقیاس ها، از محلی تا جهانی، وجود دارند. و همه سیستم ها پیچیده هستند، برخی از آن ها بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل، درک نحوه رفتار سیستم ها می تواند بسیار مفید است.

تفکر سیستمی، که موضوع این کتاب است، مطالعه منضبط سیستم ها است و نمودار حلقه علّی «تصاویر» این «کتاب مصور» – شیوه بسیار روشنگرانه ای برای نشان دادن ارتباط بین موجودیت هایی است که هر سیستمی را شکل می دهند و بنابراین، کاهش پیچیدگی آن سیستم است.

فهرست مطالب:

  • بخش اول: سیستم ها

فصل 1: سیستم ها و مدل های ذهنی

فصل 2: پیوند ها و دنگل ها

فصل 3: نمودارهای حلقه علّی

فصل 4: حلقه های تویت کننده

فصل 5: حلقه های متعادل کننده

فصل 6: اهداف کمّی و بودجه ها

  • بخش دوم: کاربردها

فصل 7: بازارهای رقابتی

فصل 8: کنترل سطوح موجودی

فصل 9: صف ها، مشتریان عصبی، وام گیری، عرضه و تقاضا

فصل 10: قیمت ها، تورم، رکود و رشد اقتصادی

فصل 11: تعارض – و کارتیمی

فصل 12: شرکت ها ذاتاً «پیوسته» هستند

فصل 13: اهداف کمی و وبودجه در عمل

فصل 14: معلمان رفتار نامطلوبی دارند

فصل 15: مشوق های انحرافی و گیامدهای ناخواسته

فصل 16: تحویل کلینیک عمومی

فصل 17: بحران اقلیمی

  • بخش سوم: تقدیم به شما!

فصل 18: نحوه رسم نمودارهای حلقه علّی

فصل 19: نحوه استفاده از نمودارهای حلقه علّی

این کتاب در مورد رفتار سیستم ها است. سیستم ها مهم هستند، زیرا ما همواره با آن ها در تعامل هستیم و بسیاری از اقدامات ما تحت تأثیر سیستم قرار دارند – برای مثال، سیستم سنجه های عملکرد در هر سازمانی، اغلب بر نحوه رفتار افراد در آن سازمان به شدت تأثیر می گذارد به علاوه، ما گاهی درگیر طراحی سیستم ها هستیم، مانند مدیری که درصدد تعریف آن سنجه ها عملکرد است. آن مدیر می خواهد اطمینان حاصل کند که تمام سنجه های عملکرد پیشنهادی، به جای تشویق «انجام بازی» ناکار آمد «به طور غیر عمدی»، منجر به رفتاری های «درست» می شوند و بنابراین پیش بینی در خصوص اینکه سیستم اندازه گیری عملکرد در عمل چگونه کار خواهد کرد، بخش حیاتی از فرایند طراحی معقول است.

برخی از سیستم هایی که با آن ها تعامل داریم محلی هستند، مانند سیستم اندازه گیری عملکرد سازمان شما. با این حال، برخی سیستم ها، مانند بهداشت و درمان، سیستم آموزشی، سیستم حقوقی و سیستم آب و هوا، را دور هستند، اما با وجود این، بسیار واقعی هستند. بنابراین سیستم ها در همه مقیاس ها، از محلی تا جهانی، وجود دارند. و همه سیستم ها پیچیده هستند، برخی از آن ها بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل، درک نحوه رفتار سیستم ها می تواند بسیار مفید است.

تفکر سیستمی، که موضوع این کتاب است، مطالعه منضبط سیستم ها است و نمودار حلقه علّی «تصاویر» این «کتاب مصور» – شیوه بسیار روشنگرانه ای برای نشان دادن ارتباط بین موجودیت هایی است که هر سیستمی را شکل می دهند و بنابراین، کاهش پیچیدگی آن سیستم است.

فهرست مطالب:

  • بخش اول: سیستم ها

فصل 1: سیستم ها و مدل های ذهنی

فصل 2: پیوند ها و دنگل ها

فصل 3: نمودارهای حلقه علّی

فصل 4: حلقه های تویت کننده

فصل 5: حلقه های متعادل کننده

فصل 6: اهداف کمّی و بودجه ها

  • بخش دوم: کاربردها

فصل 7: بازارهای رقابتی

فصل 8: کنترل سطوح موجودی

فصل 9: صف ها، مشتریان عصبی، وام گیری، عرضه و تقاضا

فصل 10: قیمت ها، تورم، رکود و رشد اقتصادی

فصل 11: تعارض – و کارتیمی

فصل 12: شرکت ها ذاتاً «پیوسته» هستند

فصل 13: اهداف کمی و وبودجه در عمل

فصل 14: معلمان رفتار نامطلوبی دارند

فصل 15: مشوق های انحرافی و گیامدهای ناخواسته

فصل 16: تحویل کلینیک عمومی

فصل 17: بحران اقلیمی

  • بخش سوم: تقدیم به شما!

فصل 18: نحوه رسم نمودارهای حلقه علّی

فصل 19: نحوه استفاده از نمودارهای حلقه علّی

این کتاب در مورد رفتار سیستم ها است. سیستم ها مهم هستند، زیرا ما همواره با آن ها در تعامل هستیم و بسیاری از اقدامات ما تحت تأثیر سیستم قرار دارند – برای مثال، سیستم سنجه های عملکرد در هر سازمانی، اغلب بر نحوه رفتار افراد در آن سازمان به شدت تأثیر می گذارد به علاوه، ما گاهی درگیر طراحی سیستم ها هستیم، مانند مدیری که درصدد تعریف آن سنجه ها عملکرد است. آن مدیر می خواهد اطمینان حاصل کند که تمام سنجه های عملکرد پیشنهادی، به جای تشویق «انجام بازی» ناکار آمد «به طور غیر عمدی»، منجر به رفتاری های «درست» می شوند و بنابراین پیش بینی در خصوص اینکه سیستم اندازه گیری عملکرد در عمل چگونه کار خواهد کرد، بخش حیاتی از فرایند طراحی معقول است.

برخی از سیستم هایی که با آن ها تعامل داریم محلی هستند، مانند سیستم اندازه گیری عملکرد سازمان شما. با این حال، برخی سیستم ها، مانند بهداشت و درمان، سیستم آموزشی، سیستم حقوقی و سیستم آب و هوا، را دور هستند، اما با وجود این، بسیار واقعی هستند. بنابراین سیستم ها در همه مقیاس ها، از محلی تا جهانی، وجود دارند. و همه سیستم ها پیچیده هستند، برخی از آن ها بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل، درک نحوه رفتار سیستم ها می تواند بسیار مفید است.

تفکر سیستمی، که موضوع این کتاب است، مطالعه منضبط سیستم ها است و نمودار حلقه علّی «تصاویر» این «کتاب مصور» – شیوه بسیار روشنگرانه ای برای نشان دادن ارتباط بین موجودیت هایی است که هر سیستمی را شکل می دهند و بنابراین، کاهش پیچیدگی آن سیستم است.

فهرست مطالب:

  • بخش اول: سیستم ها

فصل 1: سیستم ها و مدل های ذهنی

فصل 2: پیوند ها و دنگل ها

فصل 3: نمودارهای حلقه علّی

فصل 4: حلقه های تویت کننده

فصل 5: حلقه های متعادل کننده

فصل 6: اهداف کمّی و بودجه ها

  • بخش دوم: کاربردها

فصل 7: بازارهای رقابتی

فصل 8: کنترل سطوح موجودی

فصل 9: صف ها، مشتریان عصبی، وام گیری، عرضه و تقاضا

فصل 10: قیمت ها، تورم، رکود و رشد اقتصادی

فصل 11: تعارض – و کارتیمی

فصل 12: شرکت ها ذاتاً «پیوسته» هستند

فصل 13: اهداف کمی و وبودجه در عمل

فصل 14: معلمان رفتار نامطلوبی دارند

فصل 15: مشوق های انحرافی و گیامدهای ناخواسته

فصل 16: تحویل کلینیک عمومی

فصل 17: بحران اقلیمی

  • بخش سوم: تقدیم به شما!

فصل 18: نحوه رسم نمودارهای حلقه علّی

فصل 19: نحوه استفاده از نمودارهای حلقه علّی

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
برچسب ها تفکر استراتژیک