فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و مدیریت دانش

490,000 ريال
250,000 ريال
160,000 ريال
120,000 ريال
320,000 ريال
480,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
195,000 ريال
660,000 ريال
320,000 ريال
300,000 ريال
320,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
350,000 ريال
250,000 ريال
650,000 ريال
250,000 ريال
140,000 ريال
250,000 ريال
440,000 ريال
380,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
2,500,000 ريال
300,000 ريال
900,000 ريال
320,000 ريال
250,000 ريال
360,000 ريال
450,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
320,000 ريال
300,000 ريال
350,000 ريال
250,000 ريال
200,000 ريال
540,000 ريال
550,000 ريال
450,000 ريال
650,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
320,000 ريال
250,000 ريال
500,000 ريال
380,000 ريال
750,000 ريال
250,000 ريال
600,000 ريال
250,000 ريال
300 ريال
320,000 ريال
250,000 ريال
320,000 ريال

تحلیل داده،داده‌های بزرگ و پایگاه داده

750,000 ريال
640,000 ريال
450,000 ريال
500,000 ريال
250,000 ريال
320,000 ريال
280,000 ريال
390,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
400,000 ريال
950,000 ريال
450,000 ريال
300,000 ريال
990,000 ريال
470,000 ريال
590,000 ريال
320,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
420,000 ريال
250,000 ريال
380,000 ريال
250,000 ريال
1,650,000 ريال
320,000 ريال
500,000 ريال
500,000 ريال
500,000 ريال
550,000 ريال

امنیت،شبکه،طراحی‌سایت،برنامه‌نویسی و ...

220,000 ريال
250,000 ريال
330,000 ريال
250,000 ريال
400,000 ريال
2,500,000 ريال
250,000 ريال
350,000 ريال
220,000 ريال
480,000 ريال
250,000 ريال
320,000 ريال
450,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
450,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
650,000 ريال
150,000 ريال
4,000,000 ريال
130,000 ريال
250,000 ريال
850,000 ريال
450,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
100,000 ريال
480,000 ريال
250,000 ريال
280,000 ريال
250,000 ريال
380,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
40,000 ريال
250,000 ريال
390,000 ريال
300,000 ريال
2,500,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
650,000 ريال
350,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
220,000 ريال
320,000 ريال
380,000 ريال
25,000 ريال
250,000 ريال
400,000 ريال
760,000 ريال
950,000 ريال
300,000 ريال
تخفیف درس و کنکور طراحی الگوریت..
200,000 ريال   250,000 ريال 
900,000 ريال
850,000 ريال
300,000 ريال
800,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
580,000 ريال
250,000 ريال
640,000 ريال
300,000 ريال
450,000 ريال
320,000 ريال
400,000 ريال
3,000,000 ريال
350,000 ريال
440,000 ريال
165,000 ريال
475,000 ريال
475,000 ريال
300,000 ريال
420,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
480,000 ريال
480,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
270,000 ريال
600,000 ريال
250,000 ريال
420,000 ريال
300,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
200,000 ريال
250,000 ريال
450,000 ريال
900,000 ريال
750,000 ريال
250,000 ريال
3,000,000 ريال
600,000 ريال
250,000 ريال
190,000 ريال
792,000 ريال
420,000 ريال
250,000 ريال
245,000 ريال
320,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
420,000 ريال
250,000 ريال
320,000 ريال
500,000 ريال
250,000 ريال
200,000 ريال
520,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
350,000 ريال
450,000 ريال
300,000 ريال
550,000 ريال
550,000 ريال