فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و مدیریت دانش

490,000 ريال
150,000 ريال
160,000 ريال
90,000 ريال
220,000 ريال
480,000 ريال
175,000 ريال
160,000 ريال
195,000 ريال
660,000 ريال
180,000 ريال
200,000 ريال
250,000 ريال
120,000 ريال
160,000 ريال
140,000 ريال
480,000 ريال
160,000 ريال
140,000 ريال
250,000 ريال
440,000 ريال
85,000 ريال
380,000 ريال
70,000 ريال
200,000 ريال
250,000 ريال
300,000 ريال
200,000 ريال
120,000 ريال
55,000 ريال
175,000 ريال
900,000 ريال
120,000 ريال
110,000 ريال
280,000 ريال
350,000 ريال
200,000 ريال
200,000 ريال
320,000 ريال
115,000 ريال
350,000 ريال
190,000 ريال
90,000 ريال
250,000 ريال
400,000 ريال
450,000 ريال
650,000 ريال
150,000 ريال
135,000 ريال
320,000 ريال
120,000 ريال
500,000 ريال
380,000 ريال
750,000 ريال
250,000 ريال
600,000 ريال
120,000 ريال
200,000 ريال
390,000 ريال
320,000 ريال
150,000 ريال
320,000 ريال
150,000 ريال

تحلیل داده،داده‌های بزرگ و پایگاه داده

750,000 ريال
640,000 ريال
450,000 ريال
250,000 ريال
129,000 ريال
320,000 ريال
280,000 ريال
220,000 ريال
60,000 ريال
400,000 ريال
325,000 ريال
300,000 ريال
990,000 ريال
470,000 ريال
320,000 ريال
200,000 ريال
230,000 ريال
380,000 ريال
120,000 ريال
300,000 ريال
110,000 ريال
1,650,000 ريال
130,000 ريال
400,000 ريال
500,000 ريال
300,000 ريال
550,000 ريال

امنیت،شبکه،طراحی‌سایت،برنامه‌نویسی و ...

150,000 ريال
69,000 ريال
330,000 ريال
59,000 ريال
217,000 ريال
190,000 ريال
170,000 ريال
120,000 ريال
350,000 ريال
220,000 ريال
370,000 ريال
110,000 ريال
320,000 ريال
450,000 ريال
80,000 ريال
220,000 ريال
450,000 ريال
210,000 ريال
220,000 ريال
390,000 ريال
150,000 ريال
130,000 ريال
130,000 ريال
300,000 ريال
120,000 ريال
850,000 ريال
450,000 ريال
120,000 ريال
180,000 ريال
95,000 ريال
100,000 ريال
480,000 ريال
100,000 ريال
280,000 ريال
150,000 ريال
380,000 ريال
130,000 ريال
120,000 ريال
140,000 ريال
140,000 ريال
80,000 ريال
40,000 ريال
210,000 ريال
80,000 ريال
120,000 ريال
120,000 ريال
120,000 ريال
390,000 ريال
210,000 ريال
100,000 ريال
195,000 ريال
59,000 ريال
160,000 ريال
400,000 ريال
150,000 ريال
380,000 ريال
160,000 ريال
190,000 ريال
220,000 ريال
145,000 ريال
440,000 ريال
380,000 ريال
84,000 ريال
150,000 ريال
400,000 ريال
760,000 ريال
250,000 ريال
200,000 ريال
250,000 ريال
140,000 ريال
900,000 ريال
850,000 ريال
300,000 ريال
500,000 ريال
800,000 ريال
300,000 ريال
100,000 ريال
125,000 ريال
45,000 ريال
120,000 ريال
120,000 ريال
480,000 ريال
59,000 ريال
150,000 ريال
100,000 ريال
640,000 ريال
300,000 ريال
250,000 ريال
225,000 ريال
250,000 ريال
70,000 ريال
300,000 ريال
350,000 ريال
440,000 ريال
165,000 ريال
475,000 ريال
475,000 ريال
95,000 ريال
120,000 ريال
200,000 ريال
420,000 ريال
210,000 ريال
120,000 ريال
100,000 ريال
142,000 ريال
480,000 ريال
480,000 ريال
185,000 ريال
300,000 ريال
180,000 ريال
175,000 ريال
270,000 ريال
500,000 ريال
120,000 ريال
420,000 ريال
200,000 ريال
200,000 ريال
150,000 ريال
150,000 ريال
200,000 ريال
150,000 ريال
450,000 ريال
600,000 ريال
600,000 ريال
150,000 ريال
120,000 ريال
140,000 ريال
80,000 ريال
600,000 ريال
220,000 ريال
190,000 ريال
420,000 ريال
200,000 ريال
245,000 ريال
320,000 ريال
70,000 ريال
250,000 ريال
250,000 ريال
420,000 ريال
170,000 ريال
220,000 ريال
400,000 ريال
150,000 ريال
200,000 ريال
240,000 ريال
120,000 ريال
120,000 ريال
100,000 ريال
520,000 ريال
180,000 ريال
140,000 ريال
125,000 ريال
180,000 ريال
89,000 ريال
125,000 ريال
150,000 ريال
229,000 ريال
370,000 ريال